Citate | HUGO H. GREGORY, Ph.D.

“Parimisht ekzistojnë dy veti kryesore të sjelljes që mund t’i ndryshoj personi që belbëzon. Njëra është vetë sjellja e të folurit dhe tjetra është qëndrimi i tij ndaj të folurit dhe veçanërisht ndaj belbëzimit. Këto dy aspekte janë të lidhura mes vete: njëra prej mënyrave është ndryshimi i qëndrimit  duke i ndihmuar personit që belbëzon për të përjetuar mundësinë e modifikimit të të folurit të tij, dhe mënyra tjetër ndryshimi i të folurit përmes reduktimit të frikës e cila e shoqëron një mënyrë tjetër të të menduarit lidhur me problemin.”

HUGO H. GREGORY, Ph.D.

%d bloggers like this: